Nu Online
Momenteel zijn er 13 gebruikers online, waarvan 0 die reeds lid zijn van WijTrouwen.

Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 21/05/2018

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

LEES DEZE OVEREENKOMST VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst is tussen u en de uitbater van deze website Vedasco Technics bvba (hierna genoemd “we”, “wij”, “ons”, "WijTrouwen.com"), betreffende uw gebruik van deze website waarop deze overeenkomst gepubliceerd is en toegankelijk vanop alle hoofdpagina’s op deze website.

Ons postadres is Dalevijverstraat 41, 8020 Oostkamp.
Ons BTW-nummer is BE-0882.984.664 RPR Brugge.

1. Aanvaarding van voorwaarden.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid, de verkoopsvoorwaarden en alle andere regels en richtlijnen die op deze website gepubliceerd zijn. We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. We kunnen u hiervan op de hoogte brengen op verschillende manieren, waaronder het publiceren op de website. U kunt bepalen wanneer we voor het laatst deze overeenkomst gewijzigd hebben aan de hand van de vermelding “Laatst bijgewerkt op” gevolgd door de datum van wijziging (hierna genoemd “wijzigingsdatum”). Uw gebruik van de website na de vermelde wijzigingsdatum houdt automatisch in dat u deze wijzigingen aanvaardt, op voorwaarde dat, zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring, de wijzigingen niet met terugwerkende kracht kunnen toegepast worden. We kunnen ten allen tijde de website geheel of gedeeltelijk wijzigen of ontoegankelijk maken of nieuwe mogelijkheden toegankelijk stellen voor sommige of voor alle gebruikers.

2. Juridische bevoegdheid.

Deze website wordt uitgebaat vanuit België en enkel de Belgische rechtbanken die jurisdictie hebben in het gerechtelijke arrondissement Gent zijn bevoegd, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst. Deze website kan ongeschikt zijn voor gebruik in bepaalde jurisdicties buiten België. Bij gebruik van deze website erkent u dit te doen op eigen initiatief en op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk om hierbij in regel te zijn met uw lokale wetgeving. We behouden het recht om deze website ontoegankelijk te maken voor bepaalde regio’s.

3. Intellectuele eigendomsrechten (hierna genoemd i.e.).

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van WijTrouwen.com of de betreffende auteur of rechthebbende van het i.e. verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. (zie paragraaf 6 voor meer mogelijkheden om inhoud van deze website te delen met anderen)

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken of beeldmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Deze mag u niet gebruiken. Alle rechten voorbehouden.

Als WijTrouwen.com u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te publiceren, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u WijTrouwen.com tegen aanspraken van derden en blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor alle door u gepubliceerde informatie.

4. Informatie ingezonden via de website.

Alle informatie die u via de website inzendt, is onderworpen aan ons privacy-beleid, welke bij deze deel uit maakt van deze overeenkomst, zoals beschreven in de rubriek “Privay-beleid”. Bij het gebruik van onze website verbindt u er zich toe dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn en dat deze niet strijdig zijn met andere artikels uit onze gebruiksvoorwaarden en dat deze niet strijdig zijn met de Belgische en/of Europese wetgeving. WijTrouwen.com kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de door u verstrekte gegevens. Bij geschillen zal WijTrouwen.com aan de gerechtelijke instanties alle informatie verschaffen die nuttig kan zijn als bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de verstrekte gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de logbestanden van deze website.

Bij het verstrekken van gegevens via de website geeft u WijTrouwen.com de toestemming deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

U gaat er mee akkoord dat indien de door u verstrekte informatie fout, niet representatief, misleidend, overbodig of onvolledig is, wij u het gebruik van de website mogen ontzeggen en andere gebruikers van de website hiervan op de hoogte mogen brengen om eventuele schade te voorkomen of te herstellen door middel van publicatie op de website.

5. Gedragsregels.

u verbindt er zich toe, bij gebruik van deze website, alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven. Ook verbindt u er zich toe om de rechten en de waardigheid van anderen te respecteren. Het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot het weigeren van de toegang tot de website zoals beschreven in paragraaf 8.

· Het forum en berichtensysteem mag enkel gebruikt worden door consumenten om vragen, opmerkingen of ideeën uit te wisselen met andere gebruikers. Handelaars die betalend adverteren op deze website d.m.v. een abonnement mogen de website of berichtensysteem gebruiken om hun producten en diensten te promoten, maar dit enkel als antwoord op een vraag gesteld door een gebruiker, waarbij het geleverde antwoord relevant is op de gestelde vraag. Handelaars die geen betalend abonnement hebben en die reclameberichten (zie definitie hieronder) plaatsen op het forum of berichtensysteem zijn een advertentievergoeding verschuldigd aan WijTrouwen.com van 75 euro exclusief BTW per bericht. Onder reclameberichten wordt verstaan elk bericht die producten en / of diensten promoot of ernaar verwijst, ongeacht of deze gratis dan wel betalend aangeboden worden of worden aangeboden door een vzw, inclusief het plaatsen van een hyperlink naar of het verwijzen naar websites met een commercieel karakter, inclusief het verwijzen naar zijn/haar hoedanigheid als handelaar of dienstverlener. WijTrouwen.com zal melding geven aan Economische Zaken indien er een vermoeden bestaat dat iemand producten of diensten aanbied in 'het zwart' of in strijd is met de wet op de handelspraktijken. WijTrouwen.com behoudt het recht om inhoud van de website te verwijderen zonder zijn motivatie hiervoor kenbaar te maken.

Verder dient aan volgende regels te worden voldaan:
- volgende zaken zijn verboden: racistische uitlatingen , homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of vreemdelingen beledigen. Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortediensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard. Het is dus verboden om pornografische of overdreven erotische foto's te uploaden of overdreven erotische teksten te plaatsen. Ook uitnodigen tot seksuele activiteiten is niet toegelaten (zowel publiek als via privéberichten).
- Laster, eerroof, stalking, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eer rovende praktijken zijn dus ook verboden. LET GOED OP MET HET PUBLICEREN VAN BESCHULDIGINGEN!
- Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op de site te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, aanstootgevend, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is.
- Het is eveneens verboden om de site te gebruiken voor puur politieke, religieuze of, tenzij u een overeenkomst met ons afsluit, commerciële doeleinden. Verwijzingen naar politieke partijen en het plaatsen van vlaggen zal dan ook bestraft worden indien er duidelijk politieke of opruiende bedoelingen achter schuilgaan. Discussies over politieke/religieuze standpunten kunnen wel, zolang deze niet ontaarden.
- Schending van de intellectuele eigendommen. Je mag op de website alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Je bent zelf verantwoordelijk om deze rechten te bekomen. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan de website hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. de website kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden.
- Storen van de openbare orde op de website houdt in dat onder meer spamming, stemmenronseling, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via private of publieke berichten of uitingen, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden. VERTOON GEEN GEDRAG DAT ONGEPAST OF SCHADELIJK IS VOOR ANDERE GEBRUIKERS OF VOOR DE WEBSITE.
- Hacken of poging tot hacken van de website of van de account van een gebruiker van de website is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete.

· Gebruik van het intern berichtensysteem
De regels zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn van toepassing. WijTrouwen.com behoudt zich het recht het intern berichtensysteem te controleren op misbruiken door middel van het automatisch scannen op trefwoorden of het lezen van de berichten.

6. Hyperlinks en citaten

· Aanbrengen van een hyperlink naar deze website.
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina op deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de link moet openen in een nieuw venster en het URL-adres van deze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Bij elke link moet duidelijk 'WijTrouwen.com' als bron vermeld worden.

· Citeren van inhoud op deze website.

U mag op uw eigen website inhoud van deze website citeren. Het citaat mag maximaal 1000 tekens bevatten. Bij elk citaat moet duidelijk 'WijTrouwen.com' als bron vermeld worden en moet er een hyperlink aangebracht verwijzend naar de originele inhoud op deze website.

· Links naar andere websites beheerd door ons.
Deze website bevat links naar andere websites van ons. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

· Links naar websites beheerd door derden.
Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. WijTrouwen.com controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat WijTrouwen.com en de uitbaters van deze website op de een of andere manier samenwerken of dat WijTrouwen.com de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

7. Aansprakelijkheid van WijTrouwen.com.

WijTrouwen.com streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk op een zo veilig mogelijke manier te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, schadelijk zijn voor de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker of virussen bevatten, dan kan WijTrouwen.com hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Afgebeelde foto's op deze website kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn aldus niet bindend. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

8. Sancties bij schending van deze overeenkomst.

Bij het niet naleven van deze overeenkomst kan WijTrouwen.com volgende sancties treffen:

· Het blokkeren van het account.

· Het verbieden om de website te gebruiken.

In geval van ernstig misbruik of het misleiden van andere gebruikers of een sterk vermoeden hiervan kan WijTrouwen.com andere gebruikers van de website op de hoogte brengen van dit misbruik of misleiden, zoals beschreven in paragraaf 4.

Bij het treffen van één of meerdere van deze sancties zal WijTrouwen.com betreffende gebruiker op de hoogte brengen via een e-mail naar het door de gebruiker geregistreerde e-mailadres, indien mogelijk. In sommige gevallen zal WijTrouwen.com niet nalaten om klacht neer te leggen bij de bevoegde instanties.

 

 

Privacybeleid

Vedasco Technics bvba, hierna genoemd WijTrouwen.com, gevestigd aan Dalevijversstraat 16, 8020 Oostkamp, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WijTrouwen.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WijTrouwen.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het eventueel afhandelen van betalingen

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • WijTrouwen.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • WijTrouwen.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WijTrouwen.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WijTrouwen.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WijTrouwen.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, Personalia, Adres, Telefoon, E-mail
  Accounts waar geen aankopen mee verricht zijn:
  > Bewaartermijn: 2 jaar na afsluiten account door uzelf
  > Reden: Om eventuele misbruiken en klachten te kunnen behandelen
  Accounts waar wel aankopen mee verricht zijn:
  > Bewaartermijn: 2 jaar na afsluiten account door uzelf en minstens 10 jaar volgend op het jaar waarin de laatste aankoop gebeurde
  > Reden: Wettelijke bewaartermijn van boekhoudkundige stukken

 • Overige gegevens:
  > Bewaartermijn: 10 jaar
  > Reden: Om statistische historieken over het gebruik van onze website op te bouwen over de jaren heen.

Delen van persoonsgegevens met derden

WijTrouwen.com deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WijTrouwen.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WijTrouwen.com uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u geven of intrekken in de rubriek ‘Mijn account’.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WijTrouwen.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WijTrouwen.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld:

 • Googly Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

 • Hotjar. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te bezorgen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WijTrouwen.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. WijTrouwen.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy commissie. Dat kan via de volgende link: www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WijTrouwen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier.


Like ons op Facebook
Foto Albums
Nieuws
Sommigen onder ons nemen deze uitdrukking wel erg letterlijk. Jeroen en Sandra Kippers blijken echte waaghalzen te zijn. Na de ceremonie sprongen ze in het huwelijk vanop een hoogte van 50m.lees verder ...