Nu Online
Momenteel zijn er 83 gebruikers online, waarvan 2 die reeds lid zijn van WijTrouwen.
U bent reeds geregistreerd?


Aanmelden
Vul uw gegevens in en klik op 'Aanmelden'
 
 
Nog niet geregistreerd?

 

Gebruiksvoorwaarden van Mediatrends-websites.

WijTrouwen.com is een website van Mediatrends (hierna genoemd Mediatrends-websites)
Ons postadres is Meersstraat 79, 9070 Destelbergen
Ons B.T.W.-nummer is BE-789.119.843

Algemeen.
Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Mediatrends  kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Mediatrends.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediatrends verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Die mag u niet gebruiken. Alle rechten voorbehouden.

Als Mediatrends u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Mediatrends tegen aanspraken van derden en blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor alle door u gepubliceerde informatie.

Gebruik van het forum.
Het forum of berichtensysteem mag enkel gebruikt worden om vragen, opmerkingen of ideeën uit te wisselen met andere gebruikers. Handelaars die betalend adverteren op deze website mogen het forum of berichtensysteem gebruiken om hun producten en diensten te promoten, maar dit enkel als antwoord op een vraag gesteld door een gebruiker. Niet betalende handelaars die reclameberichten plaatsen op het forum of berichtensysteem zijn een advertentievergoeding verschuldigd aan Mediatrends van 75 euro exclusief BTW per bericht. Onder reclameberichten wordt verstaan elk bericht die producten en / of diensten promoot of ernaar verwijst, ongeacht of deze gratis dan wel betalend aangeboden worden of worden aangeboden door een vzw, inclusief het plaatsen van een hyperlink naar of het verwijzen naar websites met een commercieel karakter. WijTrouwen.com zal melding geven aan Economische Zaken indien er een vermoeden bestaat dat iemand producten of diensten aanbied in 'het zwart' of in strijd is met de wet op de handelspraktijken. Mediatrends behoudt het recht om berichten van het forum te verwijderen zonder zijn motivatie hiervoor kenbaar te maken.

Verder dient aan volgende regels te worden voldaan:
- volgende zaken zijn verboden: racistische uitlatingen , homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of vreemdelingen beledigen. Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortediensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard. Het is dus verboden om pornografische of overdreven erotische foto's te uploaden of overdreven erotische teksten te plaatsen. Ook uitnodigen tot seksuele activiteiten is niet toegelaten (zowel publiek als via privéberichten).
- Laster, eerroof, stalking, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook verboden. LET GOED OP MET HET PUBLICEREN VAN BESCHULDIGINGEN!
- Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op de site te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, aanstootgevend, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is.
- Het is eveneens verboden om de site te gebruiken voor puur politieke, religieuze of, tenzij u een overeenkomst met ons afsluit, commerciële doeleinden. Verwijzingen naar politieke partijen en het plaatsen van vlaggen zal dan ook bestraft worden indien er duidelijk politieke of opruiende bedoelingen achter schuilgaan. Discussies over politieke/religieuze standpunten kunnen wel, zolang deze niet ontaarden.
- Schending van de intellectuele eigendommen. Je mag op de website alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Je bent zelf verantwoordelijk om deze rechten te bekomen. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan de website hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. de website kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden.
- Storen van de openbare orde op de website houdt in dat onder meer spamming, stemmenronseling, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via private of publieke berichten of uitingen, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden. VERTOON GEEN GEDRAG DAT ONGEPAST OF SCHADELIJK IS VOOR ANDERE GEBRUIKERS OF VOOR DE WEBSITE.
- Hacken of poging tot hacken van de website of van de account van een gebruiker van de website is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete.

Behalve voor wat de overtredingen zoals laster en eerroof betreft, dewelke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde, kan de website zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. de website is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.

Gebruik van het intern berichtensysteem
De regels zoals beschreven in de paragraaf 'Gebruik van het forum' zijn tevens van toepassing. Mediatrends behoudt zich het recht het intern berichtensysteem te controleren op misbruiken.

Verstrekken van gegevens via onze website
Bij het gebruik van onze website verbindt u er zich toe dat alle door u verstrekte gegevens korrekt zijn en dat deze niet strijdig zijn met andere artikels uit onze gebruiksvoorwaarden en dat deze niet strijdig zijn met de Belgische en/of Europese wetgeving. Mediatrends kan geenszins aansprakelijk gesteld worden van de door u verstrekte gegevens. Bij geschillen zal Mediatrends aan de gerechtelijke instanties alle informatie verschaffen die nuttig kan zijn als bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de verstrekte gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de logbestanden van deze website. Bij het verstrekken van gegevens via de website geeft u Mediatrends de toestemming deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Mediatrends.
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van Mediatrends-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de link moet openen in een nieuw venster en het URL-adres van de Mediatrends-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Bij elke link moet duidelijk 'WijTrouwen.com' als bron vermeld worden.

Links naar andere websites beheerd door Mediatrends.
Deze website bevat links naar andere Mediatrends-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar websites beheerd door derden.
Mediatrends-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Mediatrends controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Mediatrends en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Mediatrends de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Mediatrends.
Mediatrends streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Mediatrends hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Afgebeelde foto's op Mediatrends-websites kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn aldus niet bindend.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Privacy-beleid

Dit is de website van wijtrouwen.com
Ons bedrijfsadres is Meersstraat 79, 9070 Destelbergen
Ons B.T.W.-nummer is BE0789119843

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw IP-adres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw domeinnaam en uw IP-adres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de paginas die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om de inhoud en de lay-out van onze paginas te individualiseren voor elke individuele bezoeker
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen').

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpaginas die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren
- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
- om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met derden op internet. Zij hebben van ons toestemming gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpaginas. Als u een bezoek brengt aan onze site, kunnen die derden op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam, uw IP-adres.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------------------------
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen Per email: mail@wijtrouwen.com.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.

Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt,
- kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.
- kunt u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.

Over communicatie per telefoon
Als u ons in het kader van uw bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web,
- kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.
- kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, zie verder onder 'Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen'.

Indien u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen.
Het gebruik van uw contactgegevens voor commerciële doeleinden maakt deel uit van uw gebruik van deze website met een gratis account. Om geen commerciële communicatie te ontvangen dient u zich te abonneren op een Plus-account waarna u uw voorkeuren kan opgeven in het accountbeheer of dient u uw gratis account te schrappen in het accountbeheer.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kan dit via het accountbeheer.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

 

Like ons op Facebook
Foto Albums
Nieuws
Sommigen onder ons nemen deze uitdrukking wel erg letterlijk. Jeroen en Sandra Kippers blijken echte waaghalzen te zijn. Na de ceremonie sprongen ze in het huwelijk vanop een hoogte van 50m.lees verder ...